fbpx

Gwarancja

Na nasze produkty udzielamy dwuletniej gwarancji producenta. W momencie nabycia produktów ZIOXR, Kupujący otrzymuje dokument gwarancyjny oraz sprawdza zgodność znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym wraz ze zgodnością numerów seryjnych.


Warunki gwarancji urządzeń ZIXOR

1. Gwarantem jakości urządzenia jest Seneca Technologie w Przemyśle Energetycznym Damian Zygmunt (właściciel marki ZIXOR) ul. Szopienicka 66 40-431 Katowice, NIP: 6772202362 (zwana dalej ZIXOR).

2. Zixor ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży.

3. Posiadacz ważnego dokumentu gwarancyjnego może zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji do Zixor Technologie w Przemyśle Energetycznym Damian Zygmunt ul. Szopienicka 66 40-431 Katowice.

4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte najdalej w ciągu 21 dni, licząc od daty dostarczenia urządzenia do Zixor. Okres trwania gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było w dyspozycji Zixor.

5. Reklamowane urządzenie winno być dostarczone z kompletnym wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową i nadrukami.

6. Silnik i przekładnia hydrauliczna będący podzespołem urządzenia marki ZIXOR podlega zasadom eksploatacji określonym w instrukcji obsługi.

7. Części wymienione w ramach gwarancji stanowią własność Zixor. Wszystkie części wymienione w procesie reklamacyjnym są objęte gwarancją do końca okresu gwarancji podstawowej urządzenia. Okres trwania gwarancji na wymienioną część nie ulega przedłużeniu.

8. Koszt dojazdu do reklamowanego urządzenia lub dostarczenia reklamowanego urządzenia do Zixor ponosi gwarant. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Zixor ma prawo obciążyć Klienta kosztami dojazdu i kosztami manipulacyjnymi związanymi z wyjaśnieniem sprawy.

9. Dokument gwarancyjny jest ważny, jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dot. sprzedanego urządzenia (bez skreśleń i poprawek) i pieczęć sprzedawcy, a Klient kwituje podpisem protokół przekazania urządzenia.